การป้องกันเบาหวานขึ้นตาและเบาหวานลงไต

การป้องกันเบาหวานขึ้นตาและเบาหวานลงไต

สารบัญเนื้อหา

การป้องกันเบาหวานขึ้นตาและเบาหวานลงไต

        โรคเบาหวานขึ้นตาและเบาหวานลงไตเป็นโรคแทรกซ้อนที่พบเฉพาะในผู้เป็นเบาหวาน ดังนั้นถ้าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้เหมือนคนปกติก็จะไม่เกิดโรคแทรกซ้อนดังกล่าว ในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากมากที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้เป็นเบาหวานให้เหมือนคนปกติโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นเบาหวานมานาน ๆ ส่วนหนึ่งเนื่องจากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำจากการรักษา ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่คนไข้ได้ ดังนั้นเป้าหมายการควบคุมระดับน้ำตาลเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ขึ้นตาและเบาหวานลงไตก็จะขึ้นกับอายุระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน ตลอดจนโรคประจำตัวของผู้ป่วย โดยทั่วไปจะแนะนำให้ระดับน้ำตาลสะสม(HbA10 น้อยกว่า 7%

        นอกจากนี้การควบคุมความดันโลหิตก็จะมีส่วนอย่างมากในการป้องกันและชะลอการเกิดโรคเบาหวาน ขึ้นตาและเบาหวานลงไต โดยทั่วไปมักจะแนะนำให้ความดันโลหิตตัวบนไม่เกิน 130 มม.ปรอท และความดันโลหิตตัวล่างไม่เกิน 80 มม.ปรอท โดยเฉพาะในผู้ที่เกิดโรคแทรกซ้อนแล้ว ในกรณีที่ผู้ป็นบาหวานเกิดเบาหวานลงไตระยะหลัง ๆ เช่น การทำงานของไตเสื่อม พบว่าการควบคุมระดับความตันโลหิตอย่างเข้มงวดจะมีประโยชน์มากกว่าการควบคุมระดับน้ำตาลอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ในผู้เป็นเบาหวานที่มีไข่ขาวรั่ว หรือ อัลมินออกมาในปัสสาวะ การใช้ยาลดความตันโลหิตในกลุ่ม ACE! (angiotensin-coniverting enzyme inhibitors) หรือ ARB (angiotensin receptor blockers) จะสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้

        เนื่องจากในระยะแรกของโรคเบาหวาน ขึ้นตาและเบาหวานลงไตผู้เป็นเบาหวานจะไม่มีอาการผิดปกติ การตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวจึงมีความสำคัญ และจะทำให้เริ่มการรักษาได้เร็วก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นมากตามมา