นอกจากกการค้า เราช่วยชีวิตคน

สารบัญเนื้อหา

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย และพื้นที่ของชุมชนในท้องถิ่น

ชีวา พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ ชุมชนสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยเราเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลูกโดยคนในพื้นที่ เก็บเกี่ยวโดยคนในพื้นที่ และผลิตโดยคนในพื้นที่ จนสามารถพัฒนากลายเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชน ที่ส่งเสริมให้มีรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนอีกด้วย  

ปัจจุบันเรามีการจัดตั้งโรงงานผลิตในชุมชน และฟาร์มเพาะเลี้ยงของเราเอง เราใช้การเพาะปลูกผักเชียงดาด้วยวิธีออร์แกนิคแบบดั้งเดิมที่ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการช่วยเหลือจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงทำให้รัฐวิสาหกิจ ชุมชนสันมหาพน ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเยี่ยม 

“มากกว่าการค้าคือการได้มาของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกๆคน”